Skip to content Skip to footer
0 items - 0.00лв. 0

Правила за ползване на уебсайта https://rockbar.download/

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Тази електронна страница съдържа условията, при които Потребителят може да осъществява достъп до (зареждане на) уебсайта https://rockbar.download/ („Сайтът”), да използва услугите и да разглежда материалите, които се предоставят чрез него (включително чрез версия за мобилен браузър, доколкото такава е налична). Моля, прочетете внимателно тези правила за ползване („Правилата”), преди да започнете да използвате Сайта.
2. С достъпа до и използването на Сайта, Потребителят се съгласява да спазва и да бъде обвързан от настоящите Правила и всички техни последващи допълнения и изменения и потвърждава това съгласие всеки път, когато посети Сайта. Правилата определят правата, задълженията и отговорностите на Потребителя и „Алекс Рад“ ООД по отношение на достъпа до и използването на Сайта. Ако някой Потребител не е съгласен и приема тези Правила, следва да не използва услугите, предоставяни чрез https://rockbar.download/, и да преустанови достъпа си до Сайта незабавно.
3. Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от „Алекс Рад“, с ЕИК: 201376776, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Кракра“ № 4 (подолу за краткост наричано Дружеството).
4. Правилата регулират отношенията между и имат обвързващо действие спрямо Потребителите на Сайта и „Алекс Рад“ ООД. Правилата не регулират каквито и да било взаимоотношения между самите Потребители на Сайта. Определени части/ сегменти/ модули от Сайта или услуги, предоставяни чрез него, могат да съдържат други условия, да изискват да приемете определени допълнителни условия, или да въведете специфични за тези части/ модули/ сегменти или услуги данни. При противоречие или несъответствие между настоящите Правила и условията, които следва да се приемат, за да се използват други части/ сегменти/ модули на Сайта или услуги, предоставяни чрез него, последните ще имат предимство, като е задължение на Потребителя да се запознае с тях.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

5. (1)Основната дейност на Дружеството включва: стопанисване и управление на „Rockbar Download”, находящ се в гр.Пловдив, ул.“Лейди Странгфорд“ № 5 и всички дейности свързани с това, търговска дейност и услуги в страната и чужбина, посредническа и комисионна дейност, както и всяка друга дейност незабранена от закона
(2) Дружеството е регистрирано с ЕИК: 201376776;

ПОТРЕБИТЕЛИ НА САЙТА

6. Потребителите на Сайта могат да бъдат юридически лица и дееспособни физически лица, навършили 18 години.
7. Потребителите имат достъп до следните услуги, предоставяни чрез Сайта свободно и без заплащане:
– Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси, съдържащи се в различните секции на Сайта, включително, но не само, новини, статии, информация за кампании и др., които са налични на Сайта по преценка на „Алекс Рад“ ООД;
– Закупуване на артикули от електронния магазин на Дружеството, достъпен чрез Сайта;
– Други услуги, които могат да бъдат налични на Сайта по еднолична преценка на „Алекс Рад“ ООД.
8. Конкретна и подробна информация за тези и други услуги, предоставяни чрез Сайта, ще бъде публикувана своевременно на Сайта. Алекс Рад ООД няма задължение да информира по какъвто и да било друг начин за услуги, които организира или предоставя посредством Сайта.
9. Всеки Потребител е длъжен да опазва сигурността на своите Данни за достъп, да ги третира като поверителни и да не ги разкрива на трети лица. Потребителят носи отговорност за всякакви действия, извършени през неговия профил, независимо дали ги е одобрил или не. В случай на загуба/ кражба на Данните за достъп или в случай на неправомерното им използване, потребителят е длъжен своевременно да уведоми „Алекс Рад“ ООД. Дружеството не носи отговорност за каквито и да е претърпени вреди или пропуснати ползи, възникнали поради изгубени и/ или откраднати Данни за достъп или осъществен неоторизиран достъп до вашия профил.

ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

14. Сайтът може да се използва единствено за законни цели и в съответствие с настоящите Правила и други документи, приложими към услугите, предоставяни чрез Сайта.
15. Сайтът не може да се използва:
– по начин, който нарушава приложими местни, национални или международни закони или правила;
– по начин, който е незаконен или измамен, или пък има незаконна или измамна цел или ефект;
– с цел или резултат нанасяне на вреда или опит за нанасяне на вреда на „Алекс Рад“ ООД, на други Потребители или на каквито и да е трети лица;
– за прехвърляне, публикуване на Сайта или възлагане изпращането на нежелани или неправомерни търговски, рекламни или промоционални материали, непоискани съобщения, нежелана поща или други форми на подобно въздействие (spam, junk mail), препълване на каналите (flood), както и за получаване на достъп до ресурси на други Потребители, включително кражба на Данни за достъп до Сайта, използване на недостатъци в системите, с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж;
– за въвеждане в Сайта, умишлено прехвърляне на данни, изпращане или публикуване на материали, съдържащи вируси, троянски коне, червеи, програми, които спират да функционират след определена дата (time-bombs), софтуер, заразяващ компютрите с рекламни съобщения (spyware), атаки за отказ от услуги (denial-of-service attacks), програми за следене на използването от даден Потребител клавиши (“keystroke loggers”), шпионски софтуер (adware), спуфинг (IP spoofing) и всякакви други „злонамерени” или вредни програми или компютърни кодове (malware), предназначени да упражнят вреден ефект върху функционирането на Сайта или услугите, които се предоставят чрез него, или на нормалната работа на останалите Потребители;
– за изпращане, получаване, публикуване, изтегляне, използване или повторно използване на материали за цели, които не са разрешени от настоящите Правила.
15. При използване на сайта, Потребителите приемат:
– да не възпроизвеждат, дублират, копират или препредават каквито и да е части от Сайта в противоречие със законовите изисквания или с разпоредбите на настоящите Правила;
– да не осъществяват неправомерен и неразрешен достъп, да не променят, повреждат или прекъсват: – части от Сайта или от неговото съдържание; – сървъри, оборудване или мрежа, на които се съхранява или които са свързани със Сайта; – бази данни, свързани със Сайта; – услугите, достъпни на Сайта; – софтуер, използван за оперирането/ защитата на Сайта; или – оборудване, мрежа или софтуер, притежавани или използвани от трети лица.
– да не извършват действия, насочени към деактивиране, увреждане или преодоляване на мерките, използвани от Дружеството или трето лице за защита на Сайта, услугите и материалите, които се предоставят чрез него, както и на свързани с тях сървъри, системи и друго оборудване;
– да не използват никакви технически средства, скриптове, програмни езици, софтуер или други методи за намеса в нормалната работа на Сайта или на останалите Потребители, нито да се опитват да дешифрират, де-компилират, разпространяват или препрограмират какъвто и да е софтуер, който обхваща или който представлява част/ сегмент или модул от Сайта;
– да не възпроизвеждат или разпространяват частично или изцяло дизайна и/или съдържанието на Сайта без предварителното писмено съгласие на Дружеството, нито пък да го ползват, променят, публикуват, за каквито и да е търговски цели, както и да не го използват за създаване на производни творби/ произведения;
– да не извличат информация от Сайта, като използват ботове (bots), уеб-паяци (spiders), уебкраулъри (crawlers) и други подобни ръчни или автоматични устройства;
– при използване услугите на Сайта, включително, но не само, при публикуване на съдържание на Сайта или участие във форуми, блогове, чат стаи или при осъществяванa по какъвто и да е друг начин комуникация с други Потребители чрез Сайта, да не публикуват, изпращат и предават материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, измамно, неприлично, оскърбително, клеветническо, обидно, опозоряващо, порнографско, нецензурно съдържание или материали, които подтикват към използване на насилие или други противозаконни или неморални действия, или накърняващи честта и достойнството на други Потребители или доброто име и репутация на „Алекс Рад“ ООД;
– да не публикуват, изпращат и предават материали, които съдържат вируси или други компютърни програмни методи или елементи, които вредят или осъществяват намеса в система, данни или информация;
– да не публикуват, изпращат и предават материали, които нарушават авторски и сродни права, права върху търговски марки и други права на интелектуална собственост, както и правото на личен живот и неприкосновеност или други права на трети лица или които водят до нарушаване на приложим закон;
– да не публикуват, изпращат и предават лична информация за други лица без тяхното съгласие;
– да не използват достъпната на Сайта лична информация на други Потребители за цели, различни от посочените в настоящите Правила, както и да не смущават нормалната работа и да не оказват каквато и да е форма на тормоз или безпокойство върху останалите Потребители, включително, но не само, чрез изпращане на неразумно голям брой съобщения или съобщения със заплашително, опозоряващо, обидно, непристойно или неприлично съдържание;
16. Моля да имате предвид, че нарушение на някоя от горепосочените разпоредби може да представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс и Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

17. Сайтът и неговото съдържание, включително, но не само, текст, дизайн, структура, софтуер, включително back-end код, снимки, илюстрации, графики, звук, са собственост на „Алекс Рад“ ООД и/ или на неговите партньори, клиенти, съответно на доброволно публикувалите ги Потребители, и са защитени с авторско право и други права на интелектуална собственост, съгласно българското законодателство и съответните международни конвенции и нерегламентираното им използване е закононарушение, което влече гражданска, административнонаказателна и/или наказателна отговорност.
18. Потребителите нямат право да променят, видоизменят или изтриват никакви материали, търговски марки или други фирмени знаци или каквато и да е част от съдържанието на Сайта или хартиените или дигитални копия на материали, които са отпечатал или изтеглил по какъвто и да е начин и нямат право, без съгласието на Дружеството, да използват, публикуват, разпространяват, предават, излъчват илюстрации, фотографии, видео или аудио материали или графични материали.
19. Без съгласието на Дружеството всеки потребител има право да използва, разглежда, изтегля, копира, възпроизвежда или отпечатва текстово или графично съдържание от Сайта само ако е за негово лично ползване с нетърговска цел.
20. С публикуването/изпращането на материали, обекти на интелектуална собственост, Потребителят:
– потвърждава, че е единствен и изключителен титуляр на правата върху публикуваното/изпратено съдържание или че притежава необходимите за целта права, съгласия и лицензии, както и че разполагането на такова съдържание на Сайта и/или неговото изпращане и/или неговото използване в съответствие с настоящите Условия не нарушава правата на трети лица;
– ако това е необходимо за предоставяне на достъпните чрез Сайта услуги, отстъпва на „Алекс Рад“ ООД неизключително право да използва публикуваните/изпратените материали, като ги записва, съхранява, възпроизвежда, копира, променя, разпространява, включително да предлага достъп до неограничен брой лица до тях, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избран от всеки от тях, без за това да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Това право се предоставя за нуждите на и във връзка с предоставянето на достъпните чрез Сайта услуги за времето, за което съдържанието, качено от съответния Потребител, е налично на Сайта, както и в разумен срок след премахването или изтриването му;
– предоставя на всички останали Потребители на Сайта неизключителното право на достъп до публикуваните материали, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходното изречение се предоставя за времето, за което публикуваното съдържание е налично на Сайта, както и за разумен срок след премахване или изтриването му.

ДОСТЪП ДО САЙТА

21. Потребителят сам и за своя сметка следва да осигури всички необходими ресурси (компютърно оборудване, свързаност към Интернет, софтуер и др.), които са му необходими за достъп до Сайта.
22. „Алекс Рад“ ООД запазва правото си да оттегли или да промени услугите, предоставяни, чрез Сайта, както и да преустанови или ограничи достъпа до него, без предварително предупреждение, като дружеството не носи отговорност, ако по някаква причина Сайтът не е достъпен в даден момент или за даден период.
23. Достъпът до Сайта може да бъде спрян временно и без предизвестие в случай на повреда в системата, профилактика, поддръжка или ремонт, или по причини извън контрола на Дружеството.
24. „Алекс Рад“ ООД се стреми да поддържа актуална информацията на Сайта, поради което и е възможно да се променя съдържанието му по всяко време, включително да бъде редактирана цялата информация, публикувана на Сайта.
25. Достъпът до и използването на Сайта е на риск на потребителя. В Сайта може да осигурени връзки (хиперлинкове) от Сайта към други сайтове или ресурси на трети лица, както и рекламни банери. Тези връзки са само за удобство и информация. Дружеството няма контрол над тези сайтове и ресурси и „Алекс Рад“ не поема отговорност за съдържанието, продуктите, услугите, информацията или мненията, които те съдържат, нито за политиките за поверителност на личните данни и условията за ползване на тези сайтове. „Алекс Рад“ ООД не поема отговорност и за вреди или загуби, възникнали в резултат от ползването им.
26. Сайтът е достъпен чрез Интернет връзка, като ползването на Интернет е на риск на Потребителя и подлежи на всички приложими национални и международни закони и разпоредби. „Алекс Рад“ ООД не носи отговорност за информация или услуги, получени от Вас по Интернет.
27. Въпреки че Дружеството полага необходимите усилия да гарантира, че Сайтът не съдържа или разпространява грешки, вируси, други „злонамерени” кодове или вредни компоненти и е непрекъсваем, ние не даваме гаранция за това. Препоръчително е да проверявате за вируси всички материали, изтеглени от Сайта, и редовно да проверявате за присъствие на вируси, други „злонамерени” кодове или вредни компоненти. Дружеството не носи отговорност за загуби или вреди, причинени от разпространена атака за отказ на услуга (denial-of-service attack), вирус или какъвто и да е друг технологично вреден материал, който може да зарази вашето компютърно оборудване, компютърни програми, данни или други притежавани от Вас материали, поради използването на Сайта или поради сваляне на материали, публикувани на него или свързан с него сайт.

ХИПЕРЛИНКОВЕ КЪМ САЙТА

28. Сайтове на трети лица могат да съдържат връзки към нашата основна страница при условие, че по този начин не се накърняват и никой не се възползва от нашата репутация и не се нарушават наши авторски права или други права на интелектуална собственост. Подобни връзки не следва да подсказват каквато и да форма на обвързаност, партньорство, взаимоотношения, одобрение, лиценз или подкрепа от наша страна, когато такива не съществуват.
29. Потребителите нямат право да поставят хиперлинкове към Сайта в сайтове, които не им принадлежат, които нямат право да управляват или да публикуват съдържание на тях.
30. Сайтове, собственост на трети лица, могат да съдържат връзка само към основната (заглавната) страница на Сайта, а не и към други негови части. Запазваме си правото да оттеглим разрешение за поставяне на връзки към Сайта по всяко време и без предупреждение. Ако потребител желае да ползва материали от нашия Сайт по начин, различен от посочените по-горе, моля да се обърне към нас на посочените по-долу контакти.

ПРАВА НА „АЛЕКС РАД“ ООД

31. В случай на нарушаване на настоящите Правила, както и по всякакви други съображения, които „Алекс Рад“ ООД счита за основателни, дружеството си запазва правото, без да има такова задължение, по своя инициатива или след сигнал от Потребител, да предприеме следните действия, без преди това да отправя предупреждение:
– незабавно, временно или окончателно преустановяване на достъпа до Сайта;
– незабавно, временно или окончателно редактиране/ премахване на всякакви съобщения, коментари или други материали, качени, изпратени или публикувани от потребител или през конкретен потребителски профил на Сайта;
– докладване на определени действия на съответните право-охранителни органи;
– съдебно преследване за възстановяване на всички разходи (включително, но не само, съответните административни и правни разходи) в резултат от извършено нарушение.
32. „Алекс Рад“ ООД има право на обезщетение за всички вреди, включително и такива във връзка с отправени от трети лица претенции, причинени от виновно нарушение на настоящите Правила.
33. „Алекс Рад“ ООД може да разкрие лична информация относно потребител, когато това се изисква по закон, когато е изискано от държавен орган в рамките на неговата компетентност или когато това е необходимо за реализиране на законните интереси на дружеството или на трето лице.

ОТГОВОРНОСТ

34. Дружеството полага максимални усилия и разумно старание на Сайта да предоставяме вярна, пълна и точна информация. Въпреки това, използването на Сайта, материалите и услугите, които се предоставят чрез него са на риск на потребителя.
35.Освен в предвидените по Закона за мерките срещу изпиране на пари или в друг закон случаи, „Алекс Рад“ ООД няма задължение да проверява Потребителите, да преглежда техните профили, да контролира материалите, коментарите и всякакво друго съдържание, което публикуват на Сайта или изпращат до други Потребители. „Алекс Рад“ ООД не носи отговорност за пълнотата, точността, полезността, актуалността или каквито и да е други характеристики на това съдържание. Всякакви мнения, коментари, съвети, становища, информация, изявления и др.,- изразени или предоставени от Потребители на Сайта, са тези на съответните автори, а не на дружеството. Това не засяга правата на „Алекс Рад“ ООД, по свое усмотрение, да направи такъв преглед/ проверка, както и да предприеме някое от действията, посочени в настоящите правила, в случай че поведението на Потребител или съдържанието на материали, публикувани на/изпратени чрез Сайта, не отговаря на изискванията на настоящите Правила.
36. Всякаква комуникация и взаимодействия между Потребителите (посредством Сайта, ако това е приложимо, размяна на електронни съобщения или по какъвто и да е друг начин), е на тяхна отговорност. „Алекс Рад“ ООД не носи отговорност за действията на Потребителите.
37. „Алекс Рад“ ООД не гарантира, че материалите на Сайта могат да бъдат законно четени или сваляни извън пределите на България. Достъпът до тези материали може да не е законен за определени лица или в определени държави. Ако осъществявате достъп до Сайта извън България, Вие поемате съответния риск и носите отговорността за спазване на законите на вашата юрисдикция.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

38. Настоящите Правила са публикувани тук: https://rockbar.download/terms-and-conditions/
39. „Алекс Рад“ ООД запазва правото си по всяко време да променя и/ или допълва настоящите Правила. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта, освен ако в актуализираната версия на Правилата не е предвидено друго. Ако продължите да използвате Сайта и предоставяните чрез него услуги, дори еднократно след извършване на промени по него, ще считаме, че сте приели промените в Правилата. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Правилата, тъй като те са обвързващи за Вас. Правилата могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. „Алекс Рад“ ООД не носи отговорност, ако даден Потребител не се е запознал с последния актуален вариант на настоящите Правила. В случай че променените Правила не са приемливи за Вас, моля преустановете използването на Сайта и на услугите, предоставяни чрез него.
40. Спрямо настоящите Правила се прилагат законите на Република България. Всички спорове между „Алекс Рад“ ООД и Потребителите, възникнали във връзка с Условията, ще се решават в дух на добра воля, чрез преговори между тях, а ако това се окаже невъзможно – от компетентния български съд.

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Моля, преди да извършите покупки чрез електронния магазин на Дружеството, достъпен чрез Сайта, запознайте се с нашите Общи условия за извършване на дистанционни продажби, които се намират тук: https://rockbar.download/sales-policy/
ЛИЧНИ ДАННИ
41. Моля, преди да използвате услугите на Сайта, запознайте се и с нашата Политика за поверителност на лични данни, която е достъпна тук: https://rockbar.download/privacy-policy/
42. Потребителят се съгласява, че при предоставяне на наличните на Сайта услуги, „Алекс Рад“ ООД има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за поверителност на личните данни.
КОНТАКТИ С АЛЕКС РАД ООД
43. Всеки Потребител, който иска изпрати сигнал за друг Потребител или за материал, публикуван на Сайта, или иска да изрази мнение по отношение на настоящите Правила, може да изпрати лично съобщение до администратор на Сайта на електронен адрес: rockbar.download@gmail.com
44. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите услуги на Сайта, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение на електронен адрес: rockbar.download@gmail.com . За връзка с нас може да използвате и следния телефон: +359 89 521 2540

Настоящите правила са приети на 01.01.2024 и влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата https://rockbar.download/

Cart0
Cart0