Skip to content Skip to footer
0 items - 0.00лв. 0

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА АРТИКУЛИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН НА АЛЕКС РАД ООД, ДЕЙСТВАЩО С ТЪРГОВСКА МАРКА „DOWNLOAD”

1. Настоящият документ съдържа условията, при които може да закупувате Артикули от Електронния магазин на „Алекс Рад“ ООД, дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Кракра” №14, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201376776, представлявано поотделно от Александър Георгиев Бахчеванов, Рад Стоев Юруков и Никола Иванов Джоков – Управители (по-долу за краткост наричано „Алекс Рад“ ООД, „Дружеството“ или „Ние“).
2. Моля, прочетете внимателно тези общи условия („Условията”), преди да закупите Артикули от Електронния магазин на „Алекс Рад“ ООД.

ДЕФИНИЦИИ

1. Освен ако изрично не е посочено друго, използваните в настоящите Условия думи и изрази ще имат следното значение:
– „Артикули“, „Продукти“, или „Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.
– „Услуга“ е електронна търговска услуга, извършвана чрез Сайта, с цел да осигури на Клиента възможността да закупува Продукти и/или услуги, използвайки електронни средства, включително средства за комуникация от разстояние.
– „Сайт“ е уебсайтът https://rockbar.download. Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от „Алекс Рад“ ООД.
– „Клиент“ е потребител на Сайта, който прави Поръчки за Артикули. Клиент може бъде дееспособно физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, или юридическо лице.
– „Електронен магазин“ представлява определена/и страница/и на Сайта, на които Клиентите могат да разглеждат Артикули и да правят Поръчки.
– „Кошница“ или „Количка“ е място на Сайта, където Клиентите избират/съхраняват Артикули от Електронния магазин на „Алекс Рад“ ООД преди да направят Поръчка.
– „Поръчка“ е индивидуалната заявка за закупуване на избраните Артикули, налични във Вашата Кошница. Поръчката представлява оферта от страна на Клиента за закупуване на Продукт/и, която не е обвързваща за „Алекс Рад“ ООД. Дружеството има право да приеме или да откаже да изпълни направената от Клиента Поръчка. За сключване на договор между „Алекс Рад“ ООД и Клиента е необходимо Поръчката да бъде приета от Дружеството.
– „Стойност на Артикулите” е общата стойност на Артикулите във Вашата Кошница в момента на финализиране на Поръчката.
– „Стойност на Поръчката” е общата стойност на Поръчката, която Клиентът трябва да заплати. В нея са включени Стойността на Артикулите, всички свързани Транзакционни такси, както и всички дължими данъци и такси.
– „Потвърждение” е процесът, при който „Алекс Рад“ ООД потвърждава на Клиента, че направената от него Поръчка е получена. След получаване на Потвърждение за Поръчка, същата не може да бъде отказана от Клиента. Потвърждението за получена Поръчка не е равнозначно на нейното приемане от „Алекс Рад“ ООД.
– „Приемане“ – Приемане по отношение на подадена от Клиент Поръчка ще се счита, че е налице и, съответно, ще се счита, че „Алекс Рад“ ООД и Клиента са сключили договор за покупко-продажба по отношение на Артикулите, предмет на такава Поръчка, от момента на тяхната доставка и предаване на Клиента, доколкото са изпълнени и другите предвидени в настоящите Условия изисквания.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА „АЛЕКС РАД“ ООД

1. Основната дейност на „Алекс Рад“ ООД включва стопанисване и управление на „Rockbar Download”, находящ се в гр.Пловдив, ул.“Лейди Странгфорд“ № 5 и всички дейности свързани с това, търговска дейност и услуги в страната и чужбина, посредническа и комисионна дейност, както и всяка друга дейност незабранена от закона.
2. Дейността на „Алекс Рад“ ООД във връзка с Електронния магазин попада в обхвата на следния орган за алтернативно разрешаване на спорове: Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансови услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредит. С комисията можете да се свържете на следните контакти: Адрес: София, 1000, ул. „Врабча“ №1, ет. 3, 4 и 5; Електронен адрес: adr.sosec@kzp.bg; Уебсайт: http://www.kzp.bg; Телефон:+35929330565
3. Дружеството е регистрирано по ЗДДС под номер BG201376776.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

1. Посредством Услугата, Клиентите имат възможност да закупуват Артикули от Електронния магазин. Услугата се предоставя от „Алекс Рад“ ООД срещу заплащане, при стриктно спазване на настоящите Условия.
2. Клиентът сам и за своя сметка следва да осигури всички необходими ресурси (компютърно оборудване, свързаност към Интернет, софтуер и др.), които са необходими на Клиента за достъп до Електронния магазин, за преглед и избор на Артикули и за изпращане на Поръчка.
3. Подробна информация за характеристиките на Артикулите (цвят, модел, размер, цена и др.) е публикувана на Сайта. Клиентът следва да има предвид, че размерите на артикули са определени съгласно стандартна европейска номерация и са посоени от производителя, на който е възложено изготвянето на конкретен артикул. Също така трябва да се има предвид, че снимките на Продукти в Сайта са само илюстративни и не е задължително Продуктите да изглеждат по начин, абсолютно идентичен с изобразения на снимките.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. За да направи Поръчка, Клиентът трябва да въведе в съответната електронна форма всички изискуеми данни (имена, телефонен номер, имейл адрес, адрес за доставка, банката в която предпочита да извърши плащането, в случай на избор за плащане по банков път, данни за плащане с карта, в случай на избор за плащане с карта (номер на карта, име на картодържател, дата на валидност, CVC код) при закупуване на Артикули (без чуждестранна валута) и др.)
2. Преди да финализира Поръчката си, Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в съответните полета на заявката си, като използва наличните в интерфейса на Сайта техническа средства за установяване и поправяне на грешки.
3. Преди финализиране на Поръчката, Клиентът следва внимателно да провери дали е предоставил точна, вярна и пълна информация, като физическите лица следва да декларират, че имат навършени 18 (осемнадесет) години.
4. „Алекс Рад“ ООД, по своя преценка, може да използва и способи, с които да съпоставя данните и да проверява верността им. Дружеството и/или неговите партньори не носят отговорност, в случай че не могат да осъществят връзка с Клиента и/или да му доставят Артикулите поради въведена от Клиента невярна, непълна или неточна информация. „Алекс Рад“ ООД има право по всяко време да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери верността на всяко едно от обстоятелствата, заявени при финализиране на Поръчката. Дружеството има право по всяко време да не разгледа/прецени Поръчката, ако установи, че Клиентът е предоставил невярна, непълна или неточна информация.
5. Преди финализиране на Поръчката, Клиентът следва да избере начина на плащане на избраните Артикули, както и начина на тяхната доставка, съгласно предоставените от Сайта възможности.
6. Преди да направи своята Поръчка, с натискане на бутона „Потвърждаване на поръчката“ или друга съответна недвусмислена формулировка за осъществяване на поръчка със задължение за плащане, Клиентът потвърждава, че е уведомен, че изпълнението на Поръчката изисква плащане от негова страна. Преди да се активира този бутон, Клиентът следва валидно да декларира, че е запознат с Условията, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва, чрез тикване на чекбокс, непосредствено до активен линк, от който са достъпни Условията. С изпълнението на предвидените в тази точка стъпки, Клиентът отправя оферта до „Алекс Рад“ ООД, за закупуване на избраните от него Продукти, което ще доведе до сключване на договор, само ако тази оферта бъде приета от Дружеството.
7. За направената от Клиента Поръчка, „Алекс Рад“ ООД изпраща Потвърждение посредством Сайта, телефон или електронно съобщение на електронния адрес, посочен в Поръчката. Потвърждението съдържа информация за характеристиките на поръчаните Артикули, тяхната крайна цена, избрания от Клиента начин на плащане и начин на доставка и други параметри на Поръчката, ако е приложимо. Договорът се счита за сключен съгласно предвиденото в настоящите условия.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Електронният магазин предоставя следната опция за заплащане на избраните от Клиента Артикули чрез виртуален ПОС терминал – с посочване на дебитна или кредитна карта;
2. Получаването на плащане от „Алекс Рад“ ООД не означава Приемане на Поръчката и само по себе си не поражда задължение за Дружеството да я изпълни, доколкото не са налице другите условия, а именно, Клиентът да е представил декларация за произход на средствата и/или други документи, когато такива са необходими съгласно действащото законодателство и, съответно, поръчаните от Клиента Артикули да са му били доставени и предадени в сроковете за доставка/предаване, описани по-долу.
3. В случай, че Поръчката не бъде изпълнена, поради неизпълнение на някое от горните условия, платената от Клиента сума подлежи на възстановяване, освен ако не се прилага друга разпоредба на настоящите условия.
4. „Алекс Рад“ ООД приема плащания единствено направени с карти, издадени в държави-членки на Европейския съюз, на физически лица. В противен случай (при плащане с карта издадена извън Европейския съюз или издадена на юридическо лице), „Алекс Рад“ ООД има право да не изпълни Поръчката и да не достави Артикулите като анулирана плащането. При плащания направени с карти, издадени извън България, изискваме проверка на платежната карта и документ за самоличност на Клиента.
5. Всички Такси за доставка на продуктите се посочват на видно за Клиента място в Поръчката, преди тя да бъде финализирана. При покупка на Артикул, който се изпраща на Клиента, след плащане на стойността на Артикула чрез сайта, доставката е за сметка на Клиента и се плаща при получаване на Артикула.
6. Поръчките се плащат по реда на тяхното постъпване, което означава, че Клиентът няма право да плати последваща/последната поръчка без да е платил предходните поръчки, които е направил.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ „АЛЕКС РАД“ ООД И КЛИЕНТА

1. Съдържащата се на Сайта информация за Артикули представлява предложение за отправяне на оферта от страна на Клиентите. Клиентът прави оферта за покупка на даден Артикул с изпращане на Поръчка съгласно настоящите Условия. Направените по този начин оферти не са обвързващи за „Алекс Рад“ ООД и „Алекс Рад“ ООД има право да приеме или да откаже направената оферта, по своя собствена преценка, както и да налага лимит на предлаганото количество (бройка) Артикули, което може да се закупи от един Клиент. Ако има наложен лимит на предлаганото количество (бройка) Артикули, то това обстоятелство е предварително отразено в системата за поръчка, като не може да се избере над определеното количество (бройка) Артикули. Отделно от това – при надвишаване на лимита се появява и допълнително уведомление с максималното количество, което може да се закупи от един Клиент. В този случай „Алекс Рад“ ООД може да откаже изпълнението на поръчката като откаже плащане или при вече направено плащане – върне паричната сума за количеството, което надвишава лимита на предлаганото количество (бройка) Артикули, което може да се закупи от един Клиент. При последваща поръчка, с която се надвишава лимита на предлаганото количество (бройка) Артикули, което може да се закупи от един Клиент, „Алекс Рад“ ООД може отново да откаже изпълнението на поръчката като откаже плащане или при вече направено плащане – върне паричната сума за Артикулите, с които се надвишава определения лимит.
2. Изпращането от „Алекс Рад“ ООД на Потвърждение за получена Поръчка, съответно получаването на такова Потвърждение от Клиента няма силата на Приемане на Поръчката и не води до възникване на договор между „Алекс Рад“ ООД и Клиента. Такъв ще се счита за сключен при изпълнението на следните условия, което от тях настъпи най- късно:
– плащане от Клиента на съответната сума,
– предоставяне от Клиента на декларация за произход на средствата и/или други документи, когато е приложимо,
– доставка и предаване на Артикулите на Клиента, в сроковете за доставка/предаване, описани по-долу.
3. Собствеността върху Артикулите и рисковете от случайно им погиване и увреждане преминават от „Алекс Рад“ ООД върху Клиента в момента на предаването им на Клиента.
4. Договорът между „Алекс Рад“ ООД и Клиента във връзка с дистанционната продажба на Артикули се състои от:
– настоящите Условия, достъпни тук: https://rockbar.download/sales-policy/
– направената от Клиента Поръчка;
– изпратеното от Алекс Рад ООД Потвърждение за получаване на направена от Клиент Поръчка.

ДОСТАВКА И ПРЕДАВАНЕ НА АРТИКУЛИТЕ

1. Клиентът има право да избере начина, по който да получи/да му бъдат доставени поръчаните от него Артикули, а именно:
2. Доставка до посочен от него адрес в рамките на България посредством партньорските куриери, с които „Алекс Рад“ ООД работи, като има право да смени избрания куриер;
3. Доставка до офис на съответния куриер.
4. Доставка до автомат на куриер – в случай, че е възможно да бъде осъществено и от двете страни по договора, както и от куриерската компания;
5. „Алекс Рад“ ООД не доставя до адреси на клиенти, извън България.
6. Доставка може да бъде получена само от физическото лице, чиито данни са посочени при изпращането на Поръчката или негов пълномощник, при спазване правилата на Куриерската компания.
7. Когато Клиентът е юридическо лице, доставката може да бъде получена от законния представител на юридическото лице или служител на дружеството.
8. Срокът за приемане от „Алекс Рад“ ООД на оферти за покупка на Артикули и съответно за тяхната доставка, когато тя се извършва посредством куриер е 7 (седем) работни дни, считано от момента на финализиране на Поръчката.
9. „Алекс Рад“ ООД има право да промени срока за приемане на оферта в случай, че поръчаните Артикули са изчерпани към момента на Поръчката. В такъв случай, клиентът ще бъде уведомен по подходящ начин кога може да бъде реализирана конкретната поръчка.
10. Пратки с нарушена цялост на опаковката, както и пратки, които не съответстват на направената от Клиента Поръчка, могат да бъдат върнати на „Алекс Рад“ ООД. В тези случаи допълнителните транзакционни разходи ще бъдат за сметка на „Алекс Рад“ ООД. При наличие на увредена опаковка на пратката, Клиентът трябва своевременно да укаже това обстоятелство пред доставчика на куриерската услугата.
11. Съгласно чл. 57, т. 2 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), съответно, чл. 12, ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние („ЗПФУР“), след като Клиентите финализират Поръчката си, те нямат право да се откажат от нея и нямат право да върнат закупените от тях Артикули по реда на чл. 50 от ЗЗП, съответно, чл. 12, ал. 1 от ЗПФУР (т.е. без да посочват причина, без да дължат обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи).
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ
1. „Алекс Рад“ ООД няма да разглежда, съответно няма да преценява и/или изпълнява финализирана от Клиента Поръчка, ако:
12. Нормалното функциониране на Електронния магазин на „Алекс Рад“ ООД е нарушено поради технически проблеми;
13. Клиентът/неговият пълномощник откаже да се идентифицира при получаване на доставката;
14. Клиентът е предоставил невярна, непълна или неточна информация при изпращане на Поръчката си;
15. В други случаи, по преценка на Дружеството;
16. В други случаи, посочени в настоящите Условия.
2. Ако „Алекс Рад“ ООД не е доставило/предало Артикулите по вина на Клиента, дружеството има право да развали договора, като откаже поръчката

ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ЗЗП

1. Съгласно Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), предоставената търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителя за рекламации, произтичащи от чл.122-чл.129а от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба като потребителят може да направи рекламации. Клиент, закупуващ Артикулите, като потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП (тоест, като физическо лице, което не придобива Продуктите с цел извършване на търговска или професионална дейност и което при сключване на договор с „Алекс Рад“ ООД действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност) има следните права:
3. Клиентът е задължен да се увери, че опаковките са запечатани и отговарят на гореописаните характеристики, записани в началото на настоящите Общи условия. Когато целостта на опаковката, с която поръчаните артикула са изпратени е била нарушена в момента на предаването на пратката от куриера екипа на потребителя, Клиентът е длъжен да не приеме Поръчката и тя да бъде върната на „Алекс Рад“ ООД. За целта, Клиентът, трябва да заяви желанието си за рекламация пред представител на куриера, като в последствие предостави на „Алекс Рад“ ООД всички съпътстващи документи и доказателства, с които разполага (констативен протокол подписан от Клиента и куриера, както и снимка на пратката, доказваща нарушената цялост на опаковката). В противен случай, правото за връщане на пратка с нарушена опаковка отпада.
4. Когато Клиент е получил пратка, която не съответства с направената от него поръчка, той има право да върне пратката обратно на „Алекс Рад“ ООД в рамките на 15 календарни дни след получаването й. За да уважим правото за връщане на объркана пратка, Клиентът трябва да не е нарушил търговския вид на получените от него продукти. В противен случай, поръчката не може да бъде върната.
2. Съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки („ЗПЦСЦУПС“), при несъответствие на стоките потребителят има правните средства за защита срещу продавача, произтичащи от чл.33 – чл.37 от ЗПЦСЦУПС, които не са свързани с разходи за него, и търговската гаранция не засяга тези средства за защита на потребителя.
3. При гореописаните обстоятелства, допълнителните транзакционни разходи (транспорт, банкови и други такси), ще бъдат за сметка на „Алекс Рад“ ООД.
4. Съгласно чл. 57, т. 1 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), след като договорът е сключен, Клиентът няма право да се откаже от договора по реда на чл. 50 от ЗЗП, за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда задължение за потребителя да плати, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на потребителя, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.

ИЗМЕНИЕ И ДОСТЪП ДО УСЛОВИЯТА

1. Настоящите Условия са достъпни тук: https://rockbar.download/sales-policy/ и се предоставят на български език. „Алекс Рад“ ООД запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящите Условия. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Сайта, освен ако в актуализираната версия на Условията е предвидено друго. Затова Клиентът следва да проверява настоящите Условия преди извършването на всяка конкретна Поръчка.
2. За Поръчки, които са финализирани от Клиента, ще се прилага тази версия на Условията, която е била в сила в момента на финализирането на съответната Поръчка.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Преди да закупите Артикули от Електронния магазин, моля, запознайте се и с Правилата за използване на Сайта и Политика за поверителност на лични данни които са достъпни тук: https://rockbar.download/privacy-policy/, https://rockbar.download/terms-and-conditions/
2. Клиентът се съгласява, че, в контекста на Електронния магазин на „Алекс Рад“ ООД, Дружеството има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за поверителност на личните данни.
3. В отношенията между „Алекс Рад“ ООД и Клиента, писмената форма се счита за спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, попълване на поле и/или натискане на виртуален бутон в страница от Сайта със съдържание, което се попълва или избира от Клиента, и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
4. В случай че някоя разпоредба от настоящите Условия се окаже недействителна или неприложима, останалите разпоредби запазват своята действителност и приложимост. По всички неуредени от настоящите Условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
5. Всички спорове, породени от настоящите Условия или отнасящи се до тях ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

6. КОНТАКТИ rockbar.download@gmail.com

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ ЗА СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРНИ И ПРОВЕЖДАНИ ОТ „АЛЕКС РАД“ ООД

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите общи условия (ОУ) се прилагат по отношение на осъществяваната от „Алекс Рад“ ООД дейност в областта на организирането и провеждането на различни събития в заведение Rockbar Download, находящ се на адрес: гр.Пловдив, ул.“Лейди Странгфорд“ № 5, като уреждат реда, начина и условията за покупката и ползването на билети за събития от програмата, публикувана на интернет страницата https://rockbar.download/ Или в социалните мрежи.
2. Настоящите ОУ влизат в сила от момента на публикуването им на сайта https://rockbar.download/ . Със закупуването на билет притежателят му се съгласява с настоящите ОУ и се задължава да ги спазва.
3. „Алекс Рад“ ООД си запазва правото по свое усмотрение и по всяко време да променя ОУ като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените такива на сайта на дружеството.
4. Преди да резервират или закупят билет за определено събитие, лицата следва сами да проверят и да се запознаят с настоящите ОУ.
5.Преди да закупи билет потребителят е необходимо:
– да избере билета за Събитие, които желае да закупи, и да конфигурира техните избираеми елементи (напр. вид на билета, цена, брой билети/Услуги, начин на плащане и т.н.);
-да приеме настоящите Правила, общите и/или специални условия на организатора на Събитието; и
-да извърши плащането на закупения билет по избрания начин на плащане.
6. До подаването на поръчката за покупка на билет потребителят може да променя избрания билет за Събитие, да конфигурира параметрите нa билета, въведената информация за контакт, както и да поправя грешки при въвеждане на информация. След подаването на поръчката за покупка такива промени не могат да бъдат правени.
7. Подаването на поръчка за покупка на билет се смята за искане за сключване на договор между Потребителя и „Алекс Рад“ ООД за посещение на (достъп до) съответното Събитие. Договорът от разстояние се смята за сключен, съответно поръчаните билети за Събитие се смятат за закупени, в момента, в който Потребителят получи потвърждение за направената покупка. Потвърждението за направена покупка се изпраща на имейл адреса, въведен при подаване на поръчка. В това потвърждение се посочва цялата информация за закупените билет Потвърждението за покупка на билет, заедно с приложимите общи и специални условия на организатора, формират Договор от разстояние
8. Потвърждението за направена покупка се изпраща винаги след заплащане на поръчаните билети.
9. При закупуването на билет за Събитие заедно с потвърждението за направената покупка потребителят ще получи закупения билет като електронен документ (в PDF формат). Билетът следва да използвате така получения билет съгласно указанията на организатора, за което се отнася билетът (напр. като го разпечатате или го покажете на екрана на мобилно устройство). Когато върху билета е изобразен баркод или QR код, е възможно билетът да не може да бъде използван след първоначалното сканиране на кода. Затова е необходимо да се съхранява билета съгласно указанията на организатора на съответното Събитие и във всички случаи да не се предоставя на трети лица. „Алекс Рад“ ООД не носи отговорност в случай че потребителят не бъде допуснат до Събитие поради това, че билетът вече е бил използван.

БИЛЕТИ

10. (1) Билет за събитие от програмата на Rockbar Download може да се закупи от:
– Rockbar Download в деня на събитието.
– онлайн на https://rockbar.download/;
– упълномощени от дружеството разпространителски мрежи (като Eventim, EasyPay и др.);
– оторизирани дистрибутори.
(2) За събитие от програмата на Rockbar Download, излъчвани или разпространявани чрез онлайн платформи за аудио или аудио-визуално съдържание, които са достъпни чрез заплащане на цена за достъп до съответната платформа, се прилагат правилата и условията, установени от доставчика на тази платформа.

11. Билетът съдържа най-малко следната информация – име на събитието, дата, място на провеждане, начален час, цена на билета, участници/изпълнители.
12. (1) Покупката на билет осигурява на притежателя му правото да посети събитие от програмата на Rockbar Download, за който билетът се отнася.
(2) В случаите, когато билетът се закупува онлайн от сайта на „Алекс Рад“ ООД, купувачът следва да отметне на указаното място чек бокс (check box), че се е запознал и приема настоящите ОУ, включително инструкциите за закупуване на онлайн билети, за да продължи процедурата по закупуване на билет.
13. (1) Билетът важи единствено за събитието и датата, изписани на него.
(2) Билетът се представя за проверка преди събитието в оригинал (ведно с касов бон, когато е закупен на място в деня на събитието) и с ненарушени цялост и външен вид.

(3) Когато зрителят е закупил билет чрез сайта на „Алекс Рад“ ООД, влизането се осъществява с разпечатан електронен билет с баркод, който се сканира на входа. Баркодът може да се сканира и от eкрана на мобилно устройство.
14. След извършване на покупката притежател на билет няма право да върне билет, както и да претендира възстановяване на платената за същия сума освен в изрично предвидените в настоящите ОУ случаи.
15. При закупуване на билет потребителят може да остави данни за контакт с него. Чрез посочените контакти лицето ще бъде своевременно уведомено в случай на промяна на началния час или отмяна на събитието. В случай че лицето не предостави контакти за обратна връзка, за „Алекс Рад“ ООД няма да има възможност за настъпила промяна.

16. Притежателят на билет е длъжен да го пази от момента на закупуването му до края на събитието, за което същият се отнася, и напускането на заведението или другите места, където се организират събития от „Алекс Рад“ ООД.
17. За загубен, откраднат, повреден или забравен билет „Алекс Рад“ ООД не издава дубликати и не възстановява заплатените за същия суми.
18. Събитията се провеждат на посоченото на билета място, освен ако изрично не е обявено след закупуването му в рекламните материали и/или на сайта на дружествот друго място на провеждане. Промяна в мястото на провеждане на събитието в рамките на същото населено място не е основание за връщане, замяна на билети или възстановяване на суми, доколкото дружеството предварително е уведомило зрителите за промяната.

19. (1) Служителите и/или наетите от „Алекс Рад“ ООД лица имат право да откажат достъп до мястото, където се провежда събитието на лице без билет за съответното събитие, както и на лице, което представя повреден, скъсан, нечетлив или манипулиран по какъвто и да е начин билет.
(2) При наложени ограничения и/или изисквания от публични органи във връзка с провеждането на публични мероприятия, включително концерти, в т. ч. изисквания за представяне на здравни сертификати и/или други документи удостоверяващи установени в нормативен акт обстоятелства поради съображения за опазване на обществения ред, сигурност и здраве, посетителите на събитията носят лична отговорност и са длъжни да се съобразяват с тези ограничения и изисквания. Служителите и/или наетите от „Алекс Рад“ ООД лица имат право да откажат достъп на лица, които не се съобразяват с ограниченията и изискванията по изречение първо, независимо, че притежават валиден билет за съответното събитие като в този случай „Алекс Рад“ ООД не дължи възстановяване на суми за билети или каквото и да било друго обезщетение на недопуснатите лица.
20. Връщане на билет или замяната му за друго събитие не се допуска, освен в случаите, при които то не се е състояло, било е отменено или прекъснато по време на изпълнението му по причини, за които „Алекс Рад“ ООД отговаря. За такива причини не се считат непредвидими или непредотвратими обстоятелства като непреодолима сила, случайно деяние, действия на трети лица, обявяване на война, извънредно или сходно на него положение, държавен преврат, природни бедствия, аварии, епидемии, влошаване на метеорологични условия при спектакли на открито, включително преместването им поради това на друга дата и/или място, заболяване на артисти, технически неизправности като прекъсване на електроснабдяване или топлоснабдяване и други обстоятелства от извънреден характер. В случаите на предходното изречение, „Алекс Рад“ ООД може с нарочно съобщение да даде указания относно друга дата за провеждане на събитието, сцена и/или замяната/презаверяването на издадените билети. За избягване на всякакви спорове, събитието се счита за състояло се, ако е изминала половината от първоначално обявената му продължителност.
21. (1) В случай че събитието, за което потребителят си е закупил билет, не се е състояло, било е отменено или прекъснато по вина на „Алекс Рад“ ООД, притежателят на билет, има право да избира между:
– възстановяване стойността на билета срещу връщането му (ведно с касовия бон или електронно потвърждение за покупка на билет, в срок до 1 (един) месец от датата на несъстоялия се, отменения или прекъснат концерт, освен ако „Алекс Рад“ ООД в нарочно съобщение не е указало друго.
– презаверяване на билета за същото или друго предстоящо събитие от програмата на Rockbar Download в срок до 1 (един) месец от датата на несъстоялия се, отменения или прекъснат концерт. При избор на билет с по-висока цена, се доплаща разликата в стойността му. Разходите за представяне на неизползвания билет и получаването на презаверения билет са за сметка на притежателя на билета.

(2) Билетът се презаверява, само ако има налични свободни места за съответното събитие.

(3) В хипотезата на презаверяване на билет при условията на ал. 1, ако цената на билета за новоизбраното събитие е:
– по-ниска от цената на билета на несъстоялото се, отмененото или прекъснатото събитие, „Алекс Рад“ ООД не дължи връщане на разликата.
– по-висока от цената на билета на несъстоялото се, отмененото или прекъснатото събитие, лицето следва да заплати разликата между цените.
23. Притежател на билет не може да претендира възстановяване на каквито и да е вреди и/или пропуснати ползи, направени във връзка с несъстоял се, отменен или прекъснат независимо поради какви причини концерт (като например транспортни разходи, нощувки, храна, напитки и др.).
24. Притежател на билет не може да претендира възстановяване стойността на билет, в случаите, когато обявен артист не вземе участие в него, на основание твърдения, че билетът е закупен именно заради участието на конкретния артист.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

25. В помещенията на „Rockbar Download”, не се разрешава:
– внасянето отвън на храни и/или напитки, включително консумирането им.
– консумирането на алкохолни напитки от лица, ненавършили 18 години.
– пушенето под каквато и да е форма и с каквито и да е средства (включително, но не само чрез лули, електронни цигари и др.).
– внасянето и употребата на наркотични и/или упойващи вещества и всякакви други забранени за употреба и/или опасни за здравето и живота на посетителите вещества;
– внасянето и употребата на оръжие, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия и др. опасни средства;
– изхвърляне на отпадъци не в предназначените за това места;
– оставянето без надзор на малолетни лица;
– увреждане на лица и/или имуществото;
– влизане в помещения, които са затворени за външни лица;
26. Лицата, които не спазват посочените правила ще бъдат помолени незабавно да напуснат, независимо дали са закупили билет и/или събитието е започнало. В случай че откажат да напуснат доброволно, тези лица ще бъдат отстранени принудително от охраната на място и/или от уведомените полицейски служители. В този случай „Алекс Рад“ ООД не дължи нито възстановяване на цената на закупен билет, ако има такъв, нито каквото и да е друго обезщетение.

ДОСТЪП НА ДЕЦА

27. (1) В изпълнение на нормативните разпоредби на Закона за закрила на детето и подзаконовите актове по приложението му, в „Rockbar Download” не се допускат:

– деца, ненавършили 14 години след 20:00 часа, които не са придружени от родители, настойници, попечители или други лица, които полагат грижи за детето;

– деца, навършили 14 години, но ненавършили 18 години след 22:00 часа, които не са придружени от родители, настойници, попечители или други лица, които полагат грижи за детето.
(2) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за детето, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14 години, но не е навършило 18-годишна възраст.
(3) Родители, настойници, попечители или други лица, които полагат грижи за детето, както и пълнолетно дееспособно лице, което придружава дете в предходната точка, заплащат отделен билет за събитието от този на детето.
ДОСТЪП НА ЖИВОТНИ

28. (1) Животни в „Rockbar Download” не се допускат с изключение на кучета-водачи, придружаващи хора с увреждания. Служителите имат право да изискат документ – паспорт, карта, сертификат или др., удостоверяващ статута на кучето като водач.
(2) Преди покупката на билет лицето уведомява „Rockbar Download”, че ще бъде придружено от куче-водач с цел избор на най-подходящото място в зрителната зала. Билет за куче-водач не се заплаща.

ОХРАНА

29. В „Rockbar Download” са поставени камери за да се следи за реда чрез 24-часово видеонаблюдение и постоянна физическа охрана.
30. Охраната на „Rockbar Download”:
– осигурява спазването на установения от „Алекс Рад“ ООД пропускателен режим за влизане и излизане, вътрешния ред, и настоящите ОУ;
– извършва проверка на документи за самоличност при необходимост;
– извършва проверка на багажа;
– извършва видеонаблюдение;
– извършва мониторен контрол;
– извършва проверка за наличие на взривни вещества, оръжие и забранени от закона вещества чрез технически средства;
– извършва други действия съгласно действащото законодателство.
31. Проверките по предходната точка се извършват по начин, който не уронва честта и достойнството на гражданите.
32. Лицата, които забележат необичайно поведение, оставен без надзор багаж, проблеми по време на събитие и др., следва да информират незабавно салонния инспектор или охраната.
Настоящите правила могат да бъдат променяни при преценка на „Алекс Рад“ ООД и при промяна на нормативните изисквания в Република България.

Cart0
Cart0