Skip to content Skip to footer
0 items - 0.00лв. 0

SJOELBAK GAME RULES

 

ПРАВИЛА

Известен също като холандскa табла, Sjoelbak е дъската за игра, наречена Sjoelen, която се играе главно в Нидерландия, Белгия и Германия.

Играта на Sjoelen се състои от един ход на всеки играч и играчът с най-висок резултат печели играта. Ходът се състои от 3 възможности за придвижване на всички налични дискове по дъската, като се стремите към номерираните отделения. Всяка възможност се нарича подтур. Поради факта, че приплъзването на диск във всяко от четирите отделения удвоява стойността на точките, играчите обикновено се опитват да приплъзнат равен брой дискове във всяко отделение. Това е значителен фактор, който допринася за интереса към играта.

В първия подтур играчът плъзга всички 30 диска. В края на всеки подтур всички дискове, които са попаднали в отделенията, остават в тях, но се подреждат на купчини в задната част на контейнера, за да се изчистят входовете на отделенията от всякакви препятствия. Първата купчина, състояща се от 4 диска, се избутва в задния ъгъл на контейнера, а следващите купчини от 3 диска се поставят по диагонал срещу предишните купчини. Ако всички дискове са влезли в отделенията, ходът приключва, но в противен случай останалите дискове се връщат обратно, за да бъдат изиграни отново от играча за втория подтур. В края на втория подтур се повтаря същото: дисковете в отделенията се подреждат прилежно и всички останали дискове се връщат на играча за третия подтур. Третият подтур е последната възможност на играча да плъзне останалите дискове по дъската, след което ходът приключва и точките се броят.

Дискът се счита за намиращ се в отделение, ако е преминал изцяло през предната страна на лентата за врати. За решаване на спорове трябва да се натисне плоска права „тапа за врати“ към предната част на лентата за врати. Ако дискът се движи, не се приема за преминал в отделението.

След като дискът е преминал изцяло под стартовата лента, той се счита за успешен и не трябва да се докосва до края на този подтур, освен в следните ситуации: диск влиза/излиза в отделение по път, различен от този през арката на отделението; диск излиза от дъската; диск се връща на стартовата лента. И в четирите случая дискът нарушител се изважда от играта, но може да бъде използван в следващ подтур.

Точки

Оценяването се основава на номерата на отделенията от 1 до 4. За всеки комплект от четири диска, конструиран чрез вземане на по един от всяко отделение, се присъждат 20 точки (т.е. 1 + 2 + 3 + 4 удвоени). След като комплектите от четири диска бъдат извадени и преброени, всички останали дискове получават точките, посочени на тяхното отделение. 

Пример:
9 диска в отделение 2, 5 диска в отделение 3, 7 диска в отделение 4, 5 диска в отделение 1.

5 пълни комплекта от по 4 диска дават 100 точки. 4 допълнителни диска в отделение 2 – 8 точки. 2 допълнителни диска в отделение 4, които получават 8 точки. Общият резултат е 116 точки.

Следователно максималният резултат за един ход е 148 точки = (20 х 7) + (2 х 4)

Съветваме ви да играете Best of 3 или да се забавлявате с повече рундове 😉

RULES

Also known as Dutch Shuffleboard, Sjoelbak is the board for a games called Sjoelen played mainly in The Netherlands, Belgium and Germany.

A game of Sjoelen consists of each player taking one turn and the player with the highest score wins the game. A turn consists of 3 chances to slide all the available disks down the board aiming for the numbered compartments. Each chance is referred to as a sub-turn. Due to the fact that slipping a disk into each of the four compartments doubles their scoring value, players normally attempt to slide an equal number of disks into each compartment. This is a significant contributing factor to the interest of the game.

In the first sub-turn, the player slides all 30 disks. At the end of the sub-turn, any disks that end up in compartments stay in the compartments but are stacked in piles at the rear of the container to clear any obstruction from the compartment entrances. Traditionally, the first pile consisting of 4 disks is pushed into the rear corner of the container and subsequent piles of 3 disks are placed diagonally against the previous piles. If all disks entered compartments the turn is over but otherwise the remaining disks are brought back to be played again by the player for the second sub-turn. At the end of the second sub-turn, the same thing happens again: disks in compartments are stacked neatly and any remaining disks are returned to the player for the third sub-turn. The third sub-turn is the player’s final chance to slide the remaining disks down the board after which the turn ends and the points are counted.

A disk is counted as being in a compartment if the whole disk has passed across the front face of the gate bar. To settle disputes, a straight „gate stopper“ should be pushed flat against the front the gate bar. If the disk moves, it was not in the container.

Once a disk has passed completely under the start bar, it is considered to be in play and should not be touched until the end of that sub-turn except in the following situations: A disk enters/exits a container via a route other than through that container’s arch; A disk leaves the board; A disk returns under the start bar. In all four cases, the offending disk is removed from play but can be used in a subsequent sub-turn.

Scoring

Scoring is based on the numbers of the compartments 1 – 4. For each set of four disks constructed by taking one from each compartment, 20 points are awarded (i.e. 1 + 2 + 3 + 4 doubled). After the sets of four disks have been removed and tallied, any remaining disks score the amount shown on their compartment.

Example:
9 disks in compartment 2, 5 disks in compartment 3, 7 disks in compartment 4, 5 disks in compartment 1.

5 complete sets of 4 disks scores 100. 4 extra disks in compartment 2 scores 8. 2 extra disks in compartment 4 which scores 8. Total score is 116 points.

The maximum score in one turn is therefore 148 points = (20 х 7) + (2 х 4)

We advise you to play Best of 3 or have fun with more rounds 😉

Cart0
Cart0