Skip to content Skip to footer
Loading Events

« All Events

Beer Pong Tournament Season 9 – Every 2-nd week in Thursday

фев. 10, 2023@20:00-ян. 1, 2025@20:00

През 2024 започна сезон 9-ти на епичния турнир по Beer Pong в Rock Bar Download. Игрите се провеждат през четвъртък в бара, а най-добрите са най-трезви… за добро или лошо!

Важно
Резервации за играта се приемат само на място след заплащане на входа за играта – 9 лв. (18 за отбор)! Това е с цел да не се допускат резервации на отбори, които се отказват в последния момент! В деня на игра записването става не по-късно 19:00ч.
Максимален брой отбори – 24

Правила
Всеки отбор се състои от 2ма играчи, които се редуват да хвърлят топчето по противниковите чаши и да пият бира от своите чаши при попадение от противника. Отборите разполагат със 6 чаши наредени в триъгълник и пълни с вода – за целене, а до всеки отбор се слагат други 6 чаши пълни с бира.
При всяко пряко попадение на топчето в чаша на противниковия отбор един от играчите изпива съдържанието на чаша с бира от тези, които са на маса до него. Чашата с вода, в която е била оцелена се маха от масата, след което пилият отбора е наред да хвърля.

Чашите с бира се изпиват веднага и чак след това играта продължава – забранено е отделяне на пълни чаши! Играчите, чиито чаши биват целени нямат право да докосват топчето при директна стрелба.
Ако топчето се топне на масата играчите имат право да го избият с ръка преди да е попаднало в чашите им. При попадение, когато топчето се е ударило в повърхността на масата и след това е влязло в чаша, отборът изпива 2 чаши с бира – оцелената чаша и една по избор.
Играта приключва когато единият отбор остане без чаши на
масата.
Наградата е осигурена от Jägermeister!

We are having our Season 9 of the epic Beer Pong tournament at Rock Bar Download. Games are held every second Thursday at the bar, and the best are the most sober… for better or worse!

Important
Reservations for the game are accepted only on the spot after payment of the entrance fee for the game – BGN 9 (BGN 18 per team)! This is to prevent bookings from teams that cancel at the last minute! On the day of the game, registration takes place no later than 19:00.
Maximum number of teams – 24

Rules
Each team consists of 2 players who take turns throwing the ball at the opponent’s cups and drinking beer from their cups when hit by the opponent. The teams have 6 glasses arranged in a triangle and filled with water – for aiming, and another 6 glasses filled with beer are placed next to each team.
For each direct hit of the ball in a glass of the opposing team, one of the players drinks the contents of a glass of beer from those at the table next to him. The glass of water in which she survived is removed from the table, after which it is the drinking team’s turn to throw.

Glasses of beer are drunk immediately and only after that the game continues – it is forbidden to separate full glasses! Players whose cups are targeted are not allowed to touch the ball during direct shooting.
If the ball bounces on the table, the players have the right to knock it out with their hand before it hits their cups. On a hit, when the ball has hit the surface of the table and then entered a glass, the team drinks 2 glasses of beer – the hit glass and one of their choice.
The game ends when one team runs out of cups the table.
Prize provided by Jägermeister!

Details

Start:
фев. 10, 2023@20:00
End:
ян. 1, 2025@20:00
Event Category:
Event Tags:
, , ,
Cart0
Cart0